Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

Aktualności

GRYPA PTAKÓW – ZASADY BIOASEKURACJI

Czytaj więcej

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO – HARMONOGRAM NA 2023 rok

Czytaj więcej

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Czytaj więcej

DODATEK ELEKTRYCZNY. GDZIE I KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?

Czytaj więcej

Drodzy Mieszkańcy Gminy Policzna …

Czytaj więcej

Kolędowanie w Gminie Policzna 

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY POLICZNA

Czytaj więcej

E- zaświadczenia w Urzędzie Skarbowym

Czytaj więcej

OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Czytaj więcej

Informacja w sprawie odśnieżania dróg gminnych

Czytaj więcej

Mieszkańcy Gminy Policzna już swobodnie korzystają z wybudowanego chodnika przy ulicy Kochanowskiego w Policznie.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Policzna

Ogłoszenie Wójta Gminy Policzna
Wójt Gminy Policzna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jabłonów,
który odbędzie się 12 stycznia 2022r. o godz. 10 00 w budynku Urzędu Gminy Policzna,

ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym,
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 171/1 w miejscowości Jabłonów o pow. 0,37
ha dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00001072/2.
Budynek mieszkalny murowany o pow. 60 m 2 w złym stanie technicznym.
Cena wywoławcza(brutto) do II przetargu wynosi – 45.000,00 zł (słownie:

czterdzieści pięć tysięcy zł)

Wadium – 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł)
Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w podanej wyżej wymienionej
wysokości na rachunek Urzędu Gminy Policzna w BS Zwoleń O/ Policzna Nr 40 91570002 0010 0100
0765 0005 najpóźniej do dnia 9 stycznia 2022r. decyduje data wpływu na konto a nie data dokonania

przelewu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem prawnym
nieruchomości oraz regulaminem przetargu przed przestąpieniem do przetargu. Nabywca przejmuje

nieruchomość w stanie istniejącym.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia

umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie

internetowej www.policzna.ugm.pl oraz w prasie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pok. nr 16

tel. 48 677-00-39 wew. 37.

Wójt Gminy Policzna
/-/ mgr inż. Tomasz Adamiec

 

Zaproszenie na kolędowanie

ĆWICZENIA OBRONNE „ZWOLEŃ  2022”

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY POLICZNA

Czytaj więcej

Kategorie