W tym dziale znajdują się informacje oraz pliki / druki do pobrania potrzebne do wykonania wielu czynności urzędowych.

 

 

 

 

 

 

W tym dziale znajdują się informacje oraz pliki / druki do pobrania potrzebne do wykonania wielu czynności urzędowych.

 

 

 

 

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników


Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami mieszkańcami gminy Policzna w celu przygotowania zawodowego, po ukończeniu  nauki zawodu lub przyuczeniu  do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, otrzymują   pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów określonych w poniżej podstawie prawnej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawwo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 2010);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244 poz. 1626 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 362 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311, 
z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

Załączniki do pobrania:

 

Obsługa Rady Gminy

 

 


 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej


Z  dniem 27 października 2011 r. w myśl postanowień art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.) Gmina Policzna przekazała gminną ewidencję podmiotów gospodarczych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet.

 

Centralna Ewidencja dostępna jest na portalu
 www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl

 

Z dniem przekazania danych z ewidencji gminnej do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach wójt przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.
Znowelizowane przepisy pozwalają na złożenie wniosku o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG. Osoba taka musi posiadać własny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany e-PUAP bądź potwierdzić wydrukowany wniosek w najbliższym Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni.
 Istnieje też możliwość złożenia osobiście wniosku o wpis do CEIDG na formularzu papierowym pobranym na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl Gmina przekształci go wówczas w formę dokumentu elektronicznego i prześle do CEIDG.

 

Podatki

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym

Prostowanie i uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Transkrypcja aktów zagranicznych

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Zaświadczenie/ do ślubu konkordatowego/ stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Ślub cywilny

Zgłoszenie zgonu

Zmiana imion i nazwisk

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeński

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1714 ze zm.)

 • ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2016r. poz.10

Ewidencja Ludności, dowody osobiste

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wydawanie zaświadczeń dotyczących zameldowania lub wymeldowania

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców

Wymeldowanie z pobytu stałego

wymeldowanie z pobytu czasowego

Wpisanie do rejestru wyborców

– ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r poz. 657)

 • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm)

 • kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 23 ze zm.)

 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827)

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych

– ustawa z 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016r. poz. 391)

 

 

 


Ważne !!  Wniosek powinien być wydrukowany obustronnie na jednej kartce formatu A4. Złożyć go można jedynie osobiście.

Strategia Rozwoju Gminy Policzna


 

Plan Gospodarki Odpadami