Policzna, dn. 05.01.2023r.

 

 

Wójt Gminy Policzna  ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy Policzna w 2023 roku.

I.    Rodzaj zadania

„Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Policzna”

Przez cel zadania wspieranie sportu należy rozumieć:

 • poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych w tym w szczególności dzieci i młodzieży;
 • osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych w tym w szczególności dzieci i młodzieży;
 • poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
 • promocję sportu i aktywnego stylu życia;
 • umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Policzna.

II. Termin składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków o przyznanie dotacji celowej do dnia 17 stycznia 2023 roku, do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Policznie (pok. 5 – sekretariat) lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Policznie, ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Wniosek o przyznanie dotacji celowej na 2023”.

 

 • Wysokość środków finansowych
 1. Maksymalna wysokość dotacji – 190 000,00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.);
 2. Dotacja będzie przekazywana w transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły

     dotyczące przekazania i rozliczania dotacji będzie zawierała umowa pomiędzy Gminą, a klubem sportowym.

IV.  Termin realizacji zadania

1.    Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023r.

 1. Miejsce realizacji zadania – Gmina Policzna.
 2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot ma obowiązek dostosować kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i przewidywane źródła finansowania zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania.
 3. Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

 

 1. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać klub sportowy

  i realizowane zadania

 1. W naborze wniosków mogą uczestniczyć kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Policzna, a niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie zadania obejmującego dofinansowanie następujących wydatków:
 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenie kadry szkoleniowej;
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (transport, opieka medyczna zawodników, badania lekarskie, opłaty związane z udziałem w rozgrywkach: opłaty delegacji sędziowskich, rejestracyjne, związkowe, licencje, zezwolenia i ubezpieczenia NNW zawodników);
 • zakupu odzieży oraz sprzętu sportowego;
 • zakupu nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów;
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych;
 • pokrycie kosztów organizowania zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 1. Wnioski będą rozpatrywane, jeżeli klub złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w Uchwale Nr XVI/115/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Policzna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
 3. Do wniosku o przyznanie wsparcia klub sportowy zobowiązany jest załączyć:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji;
 • kopię aktualnego statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy;
 • kopię sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub oświadczenie aktualnym stanie finansowym (zadłużenie, zobowiązania) w przypadku klubu sportowego zarejestrowanego w roku ogłoszenia naboru wniosków potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy;
 • uproszczony kosztorys i harmonogram, który w przypadku zmiany danych w nim zawartych podlega niezwłocznej aktualizacji.
 1. Wniosek nie podlega ocenie i zostaje odrzucony z powodów następujących braków formalnych:
 • złożenie wniosku na projekt, którego zakres rzeczowy nie dotyczy realizacji celu publicznego z zakresu w uchwale.
 • niewypełnienie wszystkich punktów formularza wniosku;
 • złożenie wniosku po terminie;
 • złożenie formularza wniosku bez wymaganych załączników;
 • złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu;
 • złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony;
 • złożenie wniosku podpisanego przez osoby nieuprawnione.
 1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
 2. Informacje o udzieleniu dotacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Policzna podając nazwy zadań oraz kwoty dotacji przyznane wnioskodawcom.
 3. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu na podstawie sprawozdania z wykonania zadania, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Sprawozdanie beneficjent składa w  sekretariacie  Urzędu Gminy Policzna w terminie określonym w umowie.
 4. Wyniki rozliczenia dotacji podaje się do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Policzna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do
  31 marca następnego roku.

 

 1. Komisja Konkursowa
 2. Wnioski ocenia Komisja powołana przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 0050.3.2023 z dnia 03 stycznia 2023r., która dokonuje wyboru na podstawie regulaminu pracy komisji przyjętego zarządzeniem Nr 0050.3.2023 z dnia 03 stycznia 2023r. Komisja pracuje w składzie:  
 3. Sylwia Wójcicka    – Przewodniczący
 4. Paulina Włodarczyk – Członek
 5. Monika Pająk               – Członek
 6. Komisja dokonuje oceny wszystkich wniosków złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji. Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację zadania uwzględnia się:
 • oddziaływanie realizacji zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
 • przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu zadania;
 • ocenę realizacji zadania w poprzednim okresie, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych środków (o ile zadanie było realizowane z udziałem dotacji z budżetu Gminy Policzna w poprzednim roku);

4) udział wkładu własnego klubu sportowego w planowanym zadaniu.

 1. Komisja po dokonaniu oceny wniosków przekazuje Wójtowi Gminy Policzna propozycję przyznania wsparcia finansowego wnioskodawcom wraz z określeniem kwoty dotacji.

 

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec

 

 

Załączniki: