Urząd Gminy Policzna informuje, że w dniu 29 listopada 2022 r. Rada Gminy Policzna podjęła uchwałę nr LIII/288/2022 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty. Nowe stawki opłat  obowiązują od 1 stycznia 2023 r.

  • w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny  –23,00 zł od osoby/miesięcznie,
  • w przypadku, gdy właściciel nieruchomości  nie  wypełnia  obowiązku  zbierania  odpadów komunalnych  w  sposób  selektywny, określa  się  stawkę  opłaty  podwyższonej  – 46,00 zł ,
  • w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku ulga w opłacie za odpady pozostaje bez zmian tj. 1,00 zł od osoby/miesięcznie. Skorzystanie z ulgi za odpady oznacza,  że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową. Wszystkie bioodpady (tj. odpady kuchenne i ogrodowe) muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

         Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji oraz nowej stawki opłaty. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, z częstotliwością raz na kwartał, w następujących terminach:

I rata –  do dnia 15.03.2023 r.

II rata – do dnia 15.05.2023 r.

III rata – do dnia 15.09.2023 r.

IV rata – do dnia 15.11.2023 r.

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Gminy, na rachunek bankowy

BS Zwoleń O/Policzna Nr  61 9157 0002 0010 0100 0765 0306  lub u sołtysów.