GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICZNIE

ul. B. Prusa 2A, 26-720 Policzna
woj. Mazowieckie


opspoliczna@wp.pl       www.policzna.naszops.pl


48 677 00 42       Fax 48 332 18 45

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie

mgr Iwona Olejarz – specjalista organizacji pomocy społecznej


Pracownicy socjalni:

Starszy pracownik socjalny – Izabela Sałek
Pracownik socjalny – mgr Joanna Seredyn-Gogacz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie realizuje zadania wynikające:

 

  • z ustawy o pomocy społecznej tj. przyjmuje i realizuje wnioski na świadczenia pieniężne, pomoc rzeczową, dożywianie dla dzieci, usługi opiekuńcze, prace socjalną, kierowanie do domu pomocy społecznej,
  • z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. przyjmuje i realizuje wnioski na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
  • z ustawy o funduszu alimentacyjnym tj. przyjmuje i realizuje wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych,
  • z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. podejmuje czynności wobec rodzin, osób dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty we współpracy z działającym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  • z ustawy o systemie oświaty tj. przyjmuje i realizuje wnioski na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne,
  • z ustawy o karcie dużej rodziny tj. przyjmuje i realizuje wnioski na kartę dużej rodziny dla rodzin wielodzietnych z 3 dzieci i więcej,
  • z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. tworzy i wdraża gminny program wspierania rodziny,
  • z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. przyjmuje i realizuje wnioski na ubezpieczenie zdrowotne,