INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 W SPRAWIE ODPADÓW KOMUNALNYCH!!!

 

Urząd Gminy Policzna informuje, iż od dnia 1 stycznia 2024 r. odpady komunalne od mieszkańców naszej gminy oraz z punktu PSZOK  będzie odbierała  firma P.U.H. „MA-GA”  ul. Powały 4, 26-600 Radom. Odpady odbierane będą zgodnie z harmonogramem oraz prawidłową segregacją.

Opłata miesięczna od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość pozostaje bez zmian i wynosi 23 zł, natomiast jeżeli zadeklarowano, że odpady biodegradowalne  są kompostowane   opłata miesięczna od 1 osoby wynosi 22 zł. Opłatę za odpady mieszkańcy winni są wnosić bez wezwania, co  kwartał u sołtysów wsi, na konto bankowe gminy lub w kasie Urzędu Gminy. Nr konta bankowego na które można dokonać wpłaty: 61 9157 0002 0010 0100 0765 0306.

Obowiązek składania korekty deklaracji w przypadku: narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej posesji, zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji lub z innych przyczyn mających wpływ na naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami. Korektę deklaracji bądź nowe deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Policzna ul. B. Prusa 11, 26-720 Policzna (pokój nr 9).

 

 

Informacja dla mieszkańców o zmianie terminu otwarcia PSZOK

 

Uprzejmie informujemy, iż od 1 kwietnia 2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany  

w miejscowości Policzna przy ulicy Przeździeckich 6,  

będzie czynny jeden dzień w tygodniu tj.  

w każdy wtorek od godziny 8.00 do 14.00

 

 

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Punkt zlokalizowany jest w Policznie przy ul. Przeździeckich 6 (przy oczyszczalni ścieków) i świadczy usługi we wtorki i czwartki w godz. 8.00-14.00.

Do takiego punktu każdy mieszkaniec może oddać następujące rodzaje odpadów:

 • odpady surowcowe w tym: papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe (zbierane w worek koloru białego);
 • opakowania z tworzyw sztucznych i metale (zbierane w worek koloru żółtego);
 • opakowania szklane (zbierane w worek koloru zielonego);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady zielone;
 • odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane leki, chemikalia, świetlówki , opakowania);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem iż, te odpady (z wyjątkiem papy pokryciowej i wyrobów zawierających azbest) – odebrane wyłącznie będą wtedy, kiedy powstaną w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji będą odbierane za dodatkową opłatą ustaloną w wyniku umowy z podmiotem uprawnionym.
 • popiół.

 

Policzna 31.01.2021r.

 

 

 

 

 

 

Informacja dla mieszkańców w sprawie odpadów komunalnych

 

Urząd Gminy Policzna informuje, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. odpady komunalne od mieszkańców naszej gminy oraz z punktu PSZOK  odbiera  firma ATK Recykling z Radomia.  Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem oraz prawidłową segregacją.

 

Przypominamy!!!

 • Opłata miesięczna od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość pozostaje bez zmian i wynosi 17 zł, natomiast jeżeli zadeklarowano, że odpady biodegradowalne  są kompostowane   opłata miesięczna od 1 osoby wynosi 16 zł. Opłatę za odpady mieszkańcy winni są wnosić bez wezwania, co  kwartał u sołtysów wsi, na konto bankowe gminy lub w kasie Urzędu Gminy. Nr konta bankowego na które można dokonać wpłaty: 61 9157 0002 0010 0100 0765 0306,
 • Obowiązek składania korekty deklaracji w przypadku: narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej posesji, zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji lub z innych przyczyn mających wpływ na naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Korektę deklaracji bądź nowe deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Policzna ul. B. Prusa 11, 26-720 Policzna (pokój nr 10). W deklaracji wpisać należy m.in. podstawowe dane osobowe, liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i wysokość opłaty.