RRAPORT O STANIE GMINY ZA 2022

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie

Gminy Policzna za 2022 rok

Wójt Gminy, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,poz.40 z późn. zm.) co roku do dnia  31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Radni w debacie zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec Gminy Policzna, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte przez 20 mieszkańców Gminy Policzna. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport  o stanie gminy.

W bieżącym roku zgłoszenia można składać do dnia 27 czerwca 2023 r. Sesja, na której odbędzie się debata wyznaczona jest na dzień 28 czerwca 2023 r. na godz. 13.00.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Wzór zgłoszenia