Zapraszamy dzieci do udziału w 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”
Już po raz dziewiąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2019 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie
na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje’’. Honorowy patronat nad tym
przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na
terenach wiejskich, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom
poniżej 16 lat.
Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3
w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością
w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych. Liczy się pomysł i wykonanie
pracy plastycznej dowolną techniką oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi:
maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez
uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie
w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
Na Mazowszu Konkurs przebiega w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Trzeci
etap jest etapem centralnym.
W szkołach, w których uczniowie zgłoszą chęć udziału w Konkursie istnieje
możliwość zorganizowania spotkań z inspektorem ds. prewencji KRUS celem zwrócenia
uwagi na niebezpieczne czynności i sytuacje, związane z obecnością w gospodarstwie maszyn
i urządzeń rolniczych i przygotowania dzieci do udziału w Konkursie.
Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych
miejsc etapu wojewódzkiego wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich.
Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się
z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat
organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS za
pośrednictwem szkół upływa z dniem 29 marca 2019 r.
Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce
Terenowej KRUS w Zwoleniu ul. 11 Listopada 6/8 (tel. 48 6765415, e-mail:
zwolen@krus.gov.pl ).

 w załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami