RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021r

 

 

 

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Policzna za 2021 rok

Wójt, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. Nr 559, z późn. zm. ) co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Radni w debacie zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec Gminy Policzna, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte przez 20 mieszkańców Gminy Policzna. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

W bieżącym roku zgłoszenia można składać do dnia 28 czerwca 2022 r. Sesja, na której odbędzie się debata wyznaczona jest na dzień 29 czerwca 2022 r. na godz. 13:00.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.