OGŁOSZENIE KONSULATCJI
Projektu uchwały Rady Gminy Policzna w sprawie: „Wieloletniego programu
współpracy gminy Policzna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w latach 2018 – 2021”.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)
Wójt Gminy Policzna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność na terenie gminy Policzna,
do konsultacji projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu
współpracy Gminy Policzna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w latach 2018 – 2021”.
Konsultacje będą trwały od 11 października do 25 października 2017 r.
Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać na piśmie do dnia 25 października 2017 r.
Formularz opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Policzna na stronie internetowej Urzędu Gminy Policzna i w siedzibie
Urzędu Gminy Policzna.
Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu oznacza
rezygnację z prawa do jej wyrażania.

                                                                   Wójt Gminy
                                                                     /-/ Tomasz Adamiec