Wójt Gminy Policzna informuję, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249) nastąpiły zmiany w zakresie obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. W myśl obowiązujących przepisów, od 1 stycznia 2017 r. uzyskanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów nie jest wymagane m.in. w następujących przypadkach:

  1. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  2. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

  3. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 ;

  4. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  1. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

  1. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Chociaż usunięcie drzew lub krzewów w opisanej powyżej sytuacji nie wymaga uzyskania zezwolenia na wycinkę, to w przypadku, gdy to samo drzewo uległoby złamaniu lub wywrotowi, konieczne jest zgłoszenie tego faktu organowi właściwemu do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, który ma obowiązek sporządzić dokumentację zdjęciową oraz protokół z oględzin, celem potwierdzenia, czy drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Zmienione przepisy nie dotyczą drzewostanu leśnego. Wycinka drzew w lasach nadal wymaga uzgodnienia z leśniczym warunków wycinki oraz właściwego ocechowania drzew.

Jednocześnie należy pamiętać, że prawo do wycinki drzew bez zezwolenia nie dotyczy pomników przyrody rosnących na prywatnych posesjach. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie obowiązującej dotychczas procedury, czyli działań związanych ze zniesieniem formy ochrony przyrody. Równocześnie podkreślić należy, że nowe przepisy o wycince nie zwalniają z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność osób prywatnych. Na terenach wpisanych do rejestru zabytków konieczne jest uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na zasadach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Inspektor

Robert Strzelecki

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usuwania drzew i krzewów