Ogłoszenie Wójta Gminy Policzna

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. Zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490), Zarządzenia Nr 0050.27.2016 Wójta Gminy Policzna z dnia 18 kwietnia 2016 w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Policzna w drodze przetargu nieograniczonego.

Wójt Gminy Policzna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny

Na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Władysławów,

który odbędzie się 10 sierpnia o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 220/2 o pow. 2,1037, dla której w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu, prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1Z/00014943/3.

Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Władysławów, gmina Policzna, powiat zwoleński województwo mazowieckie. Działka gruntu posiada kształt prostokąta, teren równy, uprawiany rolniczo. Dojazd drogą asfaltową

Cenę nieruchomości ustalono na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego z 14 kwietnia 2016r. i Zarządzenia Wójta Gminy Policzna Nr 0050.27.2016 z dnia 18 kwietnia 2016r.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 61.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy zł)

Wadium – 6.100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w podanej wyżej wymienionej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Policzna w BS Zwoleń O/ Policzna Nr 40 91570002 0010 0100 0765 0005 najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2016r decyduje data wpływu na konto a nie data dokonania przelewu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem prawnym nieruchomości oraz regulaminem przetargu przed przestąpieniem do przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej powinni dołączyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego a także aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków, wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie internetowej www.policzna.ugm.pl oraz w prasie.

    Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pok. nr 11 tel. 48 677-00-39 wew. 37.