KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

„W związku z trwającym okresem grzewczym i odnotowanymi przypadkami zatruć tlenkiem węgla

(zaczadzeń) oraz pożarami, przypominam o ciążącym na właścicielach i zarządcach obowiązku

poddawania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, użytkowanych obiektów budowlanych, w

szczególności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i

wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do

przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby

posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia

budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych,

kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy

jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia

budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto

obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych

uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia

ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożarem, wybuchem albo zatrucie gazem (zgodnie z art. 70 ust. 1

ustawy – Prawo budowlane). Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole z kontroli

obiektu budowlanego, a osoba dokonującą kontroli obowiązaną jest przesłać kopie tego protokołu

do właściwego organu.

Jednocześnie informuję, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny

(zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt

budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega

grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia

wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

 

Zwracam się do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o bezzwłoczne

wykonywanie ww. obowiązków, określonych w art. 61, 62 i 70 ustawy – Prawo budowlane,

związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz ich

bezpiecznym użytkowaniem.”

 

 

PINB W ZWOLENIU

inż. Jan Galewski