INFORMACJA PODATKOWA

dla właścicieli nieruchomości położonych w obrębie gminy Policzna:

Wójt Gminy Policzna informuje, że w związku ze zmianami w operacie ewidencyjnym klasyfikacji działek oraz ewidencji budynków położonych na terenie gminy Policzna (ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Zwoleniu) wprowadzonymi przez Starostę Zwoleńskiego w wyniku modernizacji przeprowadzonej zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) przekazanymi do tut. organu podatkowego dokonano zmian w naliczeniu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Organ podatkowy ma obowiązek zmienić naliczenia podatków zgodnie z danymi w ewidencji gruntów i budynków.

W wielu przypadkach nastąpiły zmiany klasyfikacji gruntów.

Organ podatkowy Gminy Policzna przy ustalaniu wysokości podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości jest obowiązany korzystać ze wspomnianej ewidencji gruntów i budynków jako podstawy do naliczania podatków, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ww. ustawy, który mówi, iż podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Podsumowując, ewentualny wzrost wysokości podatku z Państwa nieruchomości nie wynika ze wzrostu stawki podatku uchwalonego przez Radę Gminy lecz zmiany w klasyfikacji gruntów i budynków, które wykonało Starostwo Powiatowe w Zwoleniu. Stawki podatkowe w Gminie Policzna na rok 2016 są na poziomie roku 2015 i nie uległy podwyższeniu !!!