Wysokość stawek opłat obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. (od osoby/miesiąc):

17,00 zł – jeżeli odpady gromadzone i odbierane są w sposób selektywny

 

Jeżeli  właściciel  nieruchomości  nie  wypełnia  obowiązku  zbierania  odpadów komunalnych  w  sposób  selektywny, określa  się  stawkę  opłaty  podwyższonej  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości – 34,00 zł

Urząd Gminy Policzna informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. Rada Gminy Policzna podjęła uchwałę (XVI/112/2019) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty. Nowe stawki opłat będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.

            Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

 

Terminy wnoszenia opłat:

 

I rata –  do dnia 15.03.2020 r.

II rata – do dnia 15.05.2020 r.

III rata – do dnia 15.09.2020 r.

IV rata – do dnia 15.11.2020 r.

 

Przypominamy, że zmianie uległ numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy obowiązujący numer rachunku bankowego :

BS Zwoleń O/Policzna

Nr   61 9157 0002 0010 0100 0765 0306