Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm./ zwołuję sesję Rady Gminy Policzna na dzień 30 sierpnia 2022r./wtorek/godz.09:00 w Świetlicy Gminnej w Policznie                          z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Wyniki egzaminów oraz ocena przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
  4. Podjęcie uchwał.
  5. Sprawy różne, informacje, komentarze.
  6. Zamknięcie obrad.

 

 

             Przewodniczący Rady Gminy

 /-/Paweł Jędra

 

 

 

 

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy dostępna będzie na stronie http://policzna.wideosesja.pl