Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023r., poz.40 z późn.zm./ zwołuję sesję Rady Gminy Policzna na dzień 22 marca 2024r./piątek/godz.9.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał.

4.Sprawy różne, informacje, komentarze.

5.Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

             Przewodniczący Rady Gminy

 /-/Paweł Jędra

 

 

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy dostępna będzie na stronie http://policzna.wideosesja.pl

 

Porządek obrad