Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2023r., poz.40 z późn.zm./ zwołuję sesję Rady Gminy Policzna na dzień
29 stycznia 2024r./poniedziałek/ godz.9.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Uchwalenie planów pracy komisji stałych i planu pracy Rady Gminy na 2024r.
4. Podjęcie uchwał.
5. Sprawy różne, informacje, komentarze.
6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Paweł Jędra

 

 

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy dostępna będzie na stronie http://policzna.wideosesja.pl