Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2023r., poz.40 z późn.zm./ zwołuję sesję Rady Gminy
Policzna na dzień 30 października 2023r./poniedziałek/ godz.9.00 w Świetlicy
Gminnej w Policznie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Oświadczenia majątkowe.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2022/2023.
5. Podjęcie uchwał.
6. Sprawy różne, informacje, komentarze.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Paweł Jędra

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy dostępna będzie na stronie http://policzna.wideosesja.pl