Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2021 r. poz.1372/ zwołuję sesję Rady Gminy Policzna na dzień 25 sierpnia 2021r. /środa/ godz. 09:00 w Świetlicy Gminnej w Policznie z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał.
  4. Sprawy różne, informacje, komentarze.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/Paweł Jędra