Zarządzenie nr 0050.61.2015

Wójta Gminy Policzna

z dnia 3 czerwca 2015r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36a ust.1, 13 i 14 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierzam Pani Justynie Mierzejewskiej-Figura stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie na okres od 1 września 2015r do 31 sierpnia 2020r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.