Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Urząd Gminy Policzna informuje, iż od 1 stycznia 2018r. na terenie naszej gminy zacznie obowiązywać jednolity system segregacji odpadów, które gromadzone będą w workach o kolorach:

  • NIEBIESKI – opakowania z papieru,

  • ŻÓŁTY – metale i tworzywa sztuczne,

  • ZIELONY – opakowania szklane,

  • BRĄZOWY – bioodpady,

  • oraz POJEMNIK – odpady, których nie można odzyskać w procesie recyklingu z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Odpady będą odbierane od mieszkańców po 15 stycznia 2018r.

Harmonogramy oraz nowe worki do nieruchomości dostarczy wykonawca odbioru odpadów.

Jednocześnie Urząd Gminy Policzna  informuje, iż zgodnie z Uchwałą XL.244.2018 Rady Gminy Policzna z dnia 22 stycznia 2018r zmieniła się stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązuje od 1 marca 2018r. i wynosi:

  • 8zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

  • 13zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Podjęta została również Uchwała Nr XL.245.2018 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zwolnienie wynosi 7zł miesięcznie i przysługuje na 3 i każde kolejne dziecko w rodzinach wielodzietnych.