GGA. 6840.1.2020

 

Lp.

Nr dz.

Opis lokalu, powierzchnia

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Przeznaczenie w planie

Sposób zagospodarowania

Forma rozdysponowania

Cena

1

224/1

0,47

RA1Z/00001467/8

Jabłonów

Brak planu.

(Położona w terenach mieszkaniowo-usługowych i zabudowy zagrodowej)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Działka gruntu posiada kształt zbliżony do prostokąta, teren równy. Przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

49 000 ,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy zł)

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. tj. od dnia 18.12.2020r. do dnia 08.01.2021r. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.). Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i złożą stosowne wnioski w Urzędzie Gminy Policzna w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 29.01.2021r.

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec