28 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy Policzna w roku, tak zwana sesja absolutoryjna. Radni jednogłośnie obdarzyli zaufaniem wójta Tomasza Adamca udzielając mu zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania za prawidłowe wykonanie budżetu za 2022 rok. Oznacza to, że finanse gminy Policzna mają się dobrze, a jej rozwój podąża w odpowiednim kierunku.

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy zasiadający w Radzie Gminy radni. Sesja rozpoczęła się przedstawieniem przez wójta Tomasza Adamca „Raportu o stanie Gminy Policzna za 2022 rok”. To obowiązek każdego z samorządów. Dokument dotyczy podsumowania działalności wójta w poprzednim roku, w szczególności realizacji polityki, programów i strategii, czy też uchwał Rady Gminy. Zawartość raportu ma wpływ na wyniki głosowania radnych o udzieleniu, bądź nie wotum zaufania. W przypadku gminy Policzna radni nie mieli najmniejszych wątpliwości i jednomyślnie zagłosowali „za”.

Kolejnym bardzo istotnym punktem sesji było zapoznanie radnych ze stanem finansów gminy Policzna za 2022 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Policzna wydały pozytywne opinie w sprawie realizacji budżetu. Świadczy to o właściwym gospodarowaniu przez wójta środkami publicznymi. W głosowaniu nad udzieleniem włodarzowi absolutorium radni ponownie byli jednomyślni. W wyniku jednogłośnego „za” wójt Tomasz Adamiec otrzymał absolutorium za 2022 rok. – Dziękując za udzielone wotum zaufania oraz absolutorium chciałbym podkreślić, że ten sukces ma wiele ojców. Drodzy sołtysi, wszystko co osiągnęliśmy przez ten czas nie byłoby możliwe bez waszego nieustannego zaangażowania i determinacji. Dzięki wam znamy problemy mieszkańców i możemy na nie odpowiadać i reagować. Dziękuję wam serdecznie za waszą pracę i poświęcenie. Pracownicy gminy, wasze zaangażowanie i wiedza, które wkładacie w swoją pracę są kluczowe dla jej sukcesu. Dziękuję wam za wasze wysiłki, kreatywność i profesjonalizm. Wysoka Rado, jesteście głosem mieszkańców i reprezentujecie ich interesy. Wasza praca, dyskusje i decyzje mają ogromne znaczenie dla rozwoju naszej gminy. Dziękuję wam za poświęcony czas, mądrość i oddanie, które wkładacie w realizację swoich obowiązków. Wasza rola jest nieoceniona. Pragnę także podziękować wszystkim, którzy w różny sposób przyczynili się do rozwoju gminy, lokalnym przedsiębiorcom, lekarzom i dyrektorom szkół. Jesteśmy zespołem, który dąży do wspólnych celów i dobrobytu naszej małej społeczności. Dziękuję za tę ciężką pracę, oddanie i poświęcenie. Niech te działania przyczyniają się do dalszego rozwoju gminy – powiedział wójt Tomasz Adamiec.  

Intensywny 2022 rok

Z roku na rok w gminie Policzna widoczne są pozytywne zmiany na wielu obszarach. W ubiegłym roku samorząd skupił się na rozbudowie infrastruktury kanalizacyjno-sanitarnej. Zrealizowano bardzo duże zadanie budowy kanalizacji w miejscowościach: Świetlikowa Wola, Ługowa Wola i Czarnolas. Jego łączna wartość to ponad 5,5 miliona złotych. Wykonano też dokumentację projektową na modernizację systemów uzdatniania i doprowadzania wody na terenie gminy oraz na budowę sieci kanalizacyjnej na tym trenie. Mocno postawiono także na rozwój infrastruktury drogowej. Przebudowano szereg dróg o łącznej wartości ponad 2,2 miliona złotych. Zmodernizowane zostało również oświetlenie uliczne, co kosztowało blisko 160 tysięcy złotych. Samorząd inwestował też w miejscową służbę zdrowia. Budynki SPZOZ przeszły gruntowny remont. Przebudowany został ciąg pieszy do stacji pogotowia przy ul. Osiedlowej w Policznie. Koszt tych zadań to ponad 850 tysięcy złotych. Inwestowano również w odnawialne źródła energii, na co przeznaczono prawie 2 miliony złotych. Co ważne, większość tych kosztów pokryły dofinansowania zewnętrzne.