Policzna, 22 czerwca 2023r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Policzna

Wójt Gminy Policzna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny

Na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chechły który odbędzie się
27 lipca 2023r. o godz. 900

w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

 

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 243/5 w miejscowości Chechły o pow. 0,35 ha dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00039318/4. Położona w terenach mieszkaniowo-usługowych i zabudowy zagrodowej.

Cena wywoławcza(brutto) do II przetargu wynosi – 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł)

Wadium – 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w podanych wyżej wymienionych wysokościach na rachunek Urzędu Gminy Policzna w BS Zwoleń O/ Policzna Nr 40 91570002 0010 0100 0765 0005 najpóźniej do dnia 24 lipca 2023r. decyduje data wpływu na konto
a nie data dokonania przelewu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem prawnym  nieruchomości oraz regulaminem przetargu przed przestąpieniem do przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie internetowej  www.policzna.ugm.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pok. nr 16 tel. 48 677-00-39 wew. 37.

 

                                                                                                                       /-/ mgr inż. Tomasz Adamiec

                                                                                                                          Wójt Gminy Policzna

 

REGULAMIN PRZETARGU Chechły II