Ważne informacje dotyczące wykorzystania utworu muzycznego w filmie zgłaszanym do
Konkursu „Moja Wizja Zero”
Drogi Uczestniku!
Chcemy zwrócić Twoją uwagę na ważną kwestię dotyczącą tworzenia filmów. Jest to prawo
do wykorzystania cudzych utworów (takich jak np. piosenki i inne utwory muzyczne) w
nakręconym przez Ciebie filmie.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu zamieszczenie pracy konkursowej na platformie
hostingowej jest równoznaczne z udzieleniem przez Ciebie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego nieodpłatnej niewyłącznej licencji na wykorzystanie Twojej pracy konkursowej,
m.in. do jej publikowania (§ 8 ust. 1). Dlatego chcemy mieć pewność, że Twoja praca nie
będzie zawierała elementów uzyskanych z naruszeniem praw autorskich.
Co to jest prawo autorskie?
Prawo autorskie obejmuje przepisy, które służą ochronie utworów stworzonych przez ich
autora. Odgrywają one kluczową rolę w ustalaniu, kto może korzystać np. z muzyki
stworzonej przez innych.
Jak dodać muzykę do filmu? Bezpłatne i płatne sposoby.
Jeśli Twój film wygra w Konkursie, będzie się to wiązało z jego dalszym wykorzystaniem.
Zgłaszając film do konkursu, po pierwsze deklarujesz, że masz prawo to zrobić. Oznacza to
także, że posiadasz do całości filmu autorskie prawa majątkowe, lub też otrzymałeś
zezwolenie (licencję) od właściciela majątkowych praw autorskich do któregoś z elementów
filmiku (na przykład muzyki). Licencja taka może być płatna lub bezpłatna, uzyskana
bezpośrednio od twórcy lub od osoby/instytucji reprezentującej twórcę (w szczególności
organizacji zbiorowego zarządzania takiej jak np. ZAiKS). Jeżeli sam nie tworzysz muzyki
ani nie znasz kogoś, kto tworzy, najprostszym sposobem pozyskania jej do filmiku jest
skorzystanie z jednej z dwóch opcji:
1) możesz skorzystać z utworu zamieszczonego w bezpłatnej bazie stockowej, w której
twórcy udostępniają swoje utwory do dalszego wykorzystania, udzielając w tym
celu bezpłatnej, niewyłącznej licencji.
Istnieje szereg baz udostępniających bezpłatnie zbiory utworów muzycznych do swobodnego
wykorzystania. Warto zapoznać się z zasobami tego typu stron oraz warunkami ich
udostępniania, które mogą być różne dla różnych baz.
Pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za to, aby filmik mógł być później wykorzystywany przez
Organizatora Konkursu, co oznacza, że na Tobie spoczywa odpowiedzialność za użycie w
filmie elementów, które pozwolą Ci skutecznie przenieść na Kasę prawa do całego filmu.
2) możesz zwrócić się do odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi, co będzie wiązało się z wykupieniem płatnej licencji na wykorzystanie
danego utworu.
Licencja na wykorzystanie muzyki to rodzaj umowy, która pozwala właścicielowi praw
autorskich udzielić pewnych praw innej osobie. Co do zasady wykonawca musi uzgodnić
wykorzystanie każdego fragmentu z właścicielem praw autorskich do oryginalnej kompozycji
lub nagrania dźwiękowego. W przypadku licencji wykupywanych od organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi również musisz upewnić się, że pozwolą one na późniejsze
wykorzystywanie Twojego filmu jako całości przez Organizatora Konkursu.
Więcej informacji znajdziesz na: https://zaiks.org.pl/107,85,licencja_-_zgoda_autorow
Pamiętaj, że zgłaszając pracę do konkursu, oświadczasz, że masz prawo dysponować
wszystkimi jej elementami. Naruszenie praw autorskich może prowadzić do różnych
konsekwencji, w tym finansowych, upewnij się więc, że możesz zgłosić film jako pracę
konkursową.
Niniejsza informacja nie stanowi opinii prawnej. Każdy film będzie oceniany
indywidualnie, między innymi także pod kątem zgodności z regulaminem.