Spotkania konsultacyjne, na które zaprasza Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” są sposobem angażowania mieszkańców gmin należących do LGD w proces tworzenia strategii na kolejną perspektywę finansową UE.

Lokalna Strategia Rozwoju stanowi podstawę wszelkich działań podejmowanych przez LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. Zgromadzone w niej informacje zdefiniują stan faktyczny obszaru partnerstwa i posłużą do określenia słabych i silnych stron obszaru LGD oraz,
w późniejszym czasie, do określenia ogólnych i szczegółowych celów strategii.

Aktywny udział Państwa w procesie tworzenia LSR umożliwi określenie realnych potrzeb
i problemów obszaru, pomoże wypracować kierunki wspólnych działań na rzecz jego rozwoju, wskaże zadania na realizację których powinny zostać zaplanowane środki finansowe na lata 2021-2027.