Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy I etap rekrutacji uczestników do projektu „Akcja Aktywizacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w okresie listopad 2017 r. – lipiec 2018 r., a pierwszy etap rekrutacji potrwa do końca grudnia 2017 r.

O udział w projekcie może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Jest mieszkańcem gminy na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin znajdujących się poniżej progu defaworyzacji według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego (patrz wykaz gmin w załączniku nr 6 Regulaminu);

 2. Jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem;

 3. Jest przypisana do I,II ze szczególnym uwzględnieniem III profilu pomocy (zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – tj. oddalona znacznie od rynku pracy lub niegotowa do podjęcia zatrudnienia;

 4. Nie uczestniczy równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się poniżej w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki i jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w projekcie:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;

 2. Wypełnij Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 Regulaminu) wraz z Deklaracją uczestnictwa
  w projekcie (załącznik nr 5 Regulaminu);

 3. Przygotuj kserokopię lub oryginał do wglądu:

 1. aktualnego zaświadczenia z Urzędu Pracy – o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna zakwalifikowana do I, II lub III profilu pomocy,

 2. aktualnego zaświadczenia o posiadanym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez uprawniony organ (dotyczy osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności).

 1. Złóż wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (z wymaganymi załącznikami) oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie:

 1. W stacjonarnych punktach przyjmowania zgłoszeń:

1. Fundacja United Way Polska w Warszawie – punkt stacjonarny

adres: ul. Poprawna 141a, 1 piętro, 03-984 Warszawa

tel.: (22) 621-28-09, +48 884-821-952

godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00

 1. Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. – punkt stacjonarny

adres: ul. Puławska 2, Plac Unii, Budynek A, III piętro, 02-566 Warszawa;

tel.: + 48 508-024-387

godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00

 1. Przez internet wysyłając skany dokumentów na adres akcjaaktywizacja@unitedway.pl lub listownie na wyżej wymieniony adres: Fundacji United Way Polska lub Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. z dopiskiem „Rekrutacja do projektu „Akcja Aktywizacja !” (liczy się data stempla pocztowego).

 2. W mobilnym punkcie przyjmowania zgłoszeń. Organizator najpóźniej na 7 dni przed dniem organizacji mobilnego punktu przyjmowania zgłoszeń będzie publikował na swoich stronach internetowych termin, godziny przyjęć i miejsce (nazwa gminy i adres) przyjmowania zgłoszeń do projektu.

W ramach projektu na rzecz uczestników świadczone będzie następujące wsparcie:

 1. staż zawodowy u pracodawców – płatny;

 2. kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb;

 3. wsparcie w poszukiwaniu pracy;

 4. kompleksowa ocena kwalifikacji i kompetencji, umożliwiająca wybór ścieżki zawodowej;

 5. indywidualne wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych;

 6. grupowy trening kompetencji i umiejętności interpersonalnych;

 7. animacja lokalna tj. spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych;

 8. współpraca z asystentem osoby z niepełnosprawnością;

 9. stypendium szkoleniowe (ok. 854 zł brutto);

 10. stypendium stażowe (ok. 1 280 zł brutto);

 11. zwrot kosztów dojazdu;

 12. wyżywienie podczas prowadzonych spotkań i zajęć.

Szczegóły dotyczące projektu oraz naboru uczestników znajdują się na stronie projektu https://www.unitedway.pl/akcja-aktywizacja/

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie akcja aktywizacja 

Załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny Akcja Aktywizacj

Załącznik nr 2_dane osobowe akcja aktywizacja 

Załącznik nr 3 status na rynku pracy

Załącznik nr 4_efektywność

Załącznik nr 5_Akcja Aktywizacja 

Załącznik nr 7_ Akcja Aktywizacja