WÓJT GMINY POLICZNA OGŁASZA PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI VOLKSWAGEN LT 46 NUMER REJESTRACYJNY WZW T 957.

 

1.Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Gmina Policzna

ul. B. Prusa 11

26-720 Policzna

Tel.48 677 0039

Faks: 48 677 0051

e-mail:  sekretariat@policzna.ugm.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest autobus marki Volkswagen LT 46 2.5 TDI 109 KM nr rejestracyjny WZW T-957 stanowiący mienie Gminy Policzna.

3. Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka i model: VOLKSWAGEN LT 46

NR VIN: WV1222DZ6H027689

Data pierwszej rejestracji: 27.09.2006

Rodzaj pojazdu:  AUTOBUS przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

Kolor: BIAŁY

Rok produkcji: 2006

Liczba miejsc: 17+1

Przebieg: 221 774 km

Dop. masa całk.: 4600kg

Liczba osi – 2 rodzaj napędu

Skrzynia biegów: manualna

Pojemność/Moc silnika: 2461 ccm 80 kW (109KM), silnik z zapłonem samoczynnym

Liczba cylindrów 4

Wyposażenie dodatkowe:  zamek centralny, klimatyzacja dwustrefowa przód i tył, tachograf cyfrowy, radio, mikrofon, oświetlenie i nagłośnienie w półkach, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, zestaw letnich opon

4. Tryb przetargu

Przetarg ustny nieograniczony

5. Cena wywoławcza pojazdu:

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 65 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

6. Uczestnictwo w przetargu:

Przetarg odbędzie się  27 lutego 2024r. o godz. 1300w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) na konto sprzedawcy, nr konta:

40 9157 0002 0010 0100 0765 0005 (Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Oddział w Policznie)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2024r., z zaznaczeniem w tytule „Wadium na zakup autobusu Volkswagen LT 46″.

Decyduje data wpływu na konto a nie data dokonania przelewu.

Dowód wpłaty wadium uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.   

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone
w terminie 7 dni odpowiednio od dnia przeprowadzenia postepowania przetargowego. Wadium złożone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

1. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:

 1. oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy lub nie zapłaci ceny zakupu w określonym terminie.
 2. oferent nie zaproponuje ceny zakupu równej co najmniej cenie wywoławczej.
 3. Oferent który wygra przetarg zobowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia pomniejszonej o wysokość wadium do 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu ustnego.
 4. Samochód zostanie wydany oferentowi po dokonaniu pełnej wpłaty ceny nabycia samochodu wraz z protokołem przekazania w terminie do 7 dni roboczych od terminu przetargu.
 5. Jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zapłacenia ceny nabycia, wadium przepada na rzecz sprzedawcy (Gminy Policzna), a przetarg zostanie unieważniony.
 6. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, które nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej ustalonej do przetargu.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pok. nr 10 tel. 48 677-00-39 wew. 36 pokój nr 10, e-mail sekrtetariat@policzna.ugm.pl


6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:

Autobus można obejrzeć na placu przy ul. B. Prusa 4,  26-720 Policzna,  (obok remizy OSP  w Policznie) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą uprawnioną do kontaktu
z oferentami Piotr Tomaszewski tel.: 48 677 00 39 wew. 36.

7. Przeprowadzenie przetargu:

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa składająca się co najmniej z trzech członków.

 

 1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje o podmiocie i warunkach przetargu, oraz podaje do wiadomości informacje o liczbie wpłaconych wadium i liczbie osób dopuszczonych do przetargu.

 

 1. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

 1. Uczestnicy decydują o wysokości postąpienia, które nie mogą być niższe niż 1% ceny wywoławczej zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę równą cenie wywoławczej lub cenę wyższą.

 

 1. Po ustaniu postąpień, przewodniczący komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy, która przetarg wygrała.

 

 1. Z przeprowadzonego przetargu jest sporządzony protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 1. Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę podpisania umowy.

 

 1. Wójt Gminy Policzna zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie internetowej  www.policzna.ugm.pl

 

 

Wójt Gminy Policzna

/-/ Tomasz Adamiec

 

wzor_umowy (3) LT

oświadczenie osoby przystępującej do przetargu