Policzna, dn. 04.01.2018r.

 

 

 

 

WÓJT GMINY POLICZNA

Na podstawie art. 11, ust. 1 pkt. 1, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE

ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY POLICZNA

 1. Rodzaj zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Policzna”

Maksymalna wysokość dofinansowania – 140.000 zł. (słownie: sto czterdzieści tysięcy zł.)

 1. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizacje zadania określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn.zm.);

 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu ofert, którymi są osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

 3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300);

 4. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, rozumiejąc, że aktualny odpis jest niezależny od daty jego wydania,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający do działania w imieniu oferenta (-ów),

c) aktualny statut, o ile przepisy prawa przewidują opracowanie takiego dokumentu dla danego podmiotu,

d) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym;

 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;

 3. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego;

 4. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w odpowiedniej umowie;

 5. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300);

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018r

 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 3. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

– realizowanie zadania merytorycznie,

– wykorzystanie przyznanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem,

– prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

– oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

 1. Termin składania ofert

Wyznacza się termin składania ofert do dnia 29 stycznia 2018 roku, do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy w Policznie (pok. 5, I-sze piętro) lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Policznie, ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Oferta realizacji zadania publicznego”

 1. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty

 1. Wybór oferty nastąpi w terminie 7 dni od daty końcowego terminu składania ofert.

 2. Oferty ocenia Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 0050.2. 2018 z dnia 04 stycznia 2018r., która dokonuje wyboru oferty na podstawie regulaminu pracy komisji przyjętego zarządzeniem Nr 0050.2.2018 z dnia 04 stycznia 2018r.

 3. Konkurs składa się z dwóch etapów:

– w pierwszym etapie konkursu Komisja konkursowa:

  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,

  2. otwiera koperty z ofertami,

  3. ustala, które z ofert spełniają wymogi formalne,

  4. odrzuca oferty nie spełniające wymogów formalnych i niezwłocznie pisemnie zawiadamia oferentów o odrzuceniu ich ofert,

  5. sporządza protokół otwarcia zgłoszonych ofert,

– w drugim etapie Konkursu Komisja konkursowa:

  1. analizuje merytoryczną zawartość ofert,

  2. dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i przedkłada ją do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja konkursowa w szczególności bierze pod uwagę:

 • zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,

 • zawartość merytoryczną oferty,

 • dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych,

 • dotychczasową współpracę oferenta z gminą, zwłaszcza w zakresie terminowego i rzetelnego wywiązywania się z zawieranych umów z wyłączeniem podmiotów realizujących zadania gminy po raz pierwszy,

 • posiadane zasoby kadrowe, lokalowe i sprzętowe,

 • wymierne efekty.

5. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Policznie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu: www.policzna.ugm.pl.

 1. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

Gmina Policzna realizowała zadania publiczne tego samego rodzaju w 2017r., środki przekazane organizacjom pozarządowym wyniosły 140.000 zł.

WÓJT GMINY

/-/ Tomasz Adamiec