Ogłoszenie

Wójta Gminy Policzna

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Policzna poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ), § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) zarządzam, co następuje:

§1

W okresie od 17 marca 2020 r. do odwołania – następuje ograniczenie wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Policzna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów – z zastrzeżeniem § 2.

§2

  1. Ograniczenie, o którym mowa w § 1, nie dotyczy spraw:

1) sporządzenia aktu zgonu;

2) zgłoszenia urodzenia dziecka;

3) wydania dowodu osobistego;

4) wglądu w wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zawada Stara – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wnoszenia uwag do tego projektu.

 

§3

  1. Wszystkie dokumenty, kierowane do Urzędu Gminy Policzna oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie, należy składać:

1) w przypadku, gdy wymagany jest podpis:

  1. a) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

 (ePUAP), jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,

  1. b) za pośrednictwem operatora pocztowego – jeśli osoba nie posiada konta na

platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;

2) w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis – za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: sekretariat@policzna.ugm.pl, opspoliczna@wp.pl

3) do urny przed budynkiem Urzędu Gminy

§4

Obsługa informacyjna interesantów w zakresie spraw należących do właściwości

Urzędu Gminy Policzna będzie realizowana telefonicznie pod następującymi numerami:

48 6770039 – UG

48 6770010 – UG

48 6770042 – GOPS

Albo za pośrednictwem poczty elektronicznej:

sekretariat@policzna.ugm.pl

opspoliczna@wp.pl

§5

Dokonywanie płatności może być realizowane poprzez bankowość elektroniczną lub placówkę bankową.

§6

Zawieszone zostaje działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Tomasz Adamiec – Wójt Gminy