Policzna, dn. 30.01.2018r.

 

WÓJT GMINY POLICZNA OGŁASZA

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY POLICZNA przeprowadzonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn.zm.),

  1. Wybrano ofertę złożoną przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” Policzna ul. B. Prusa 11 26-720 Policzna.

  2. Kwota przyznanych środków publicznych w 2018 roku – 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy zł. )

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec