§ 1
Z uwagi na sytuację epidemiczną na terenie województwa mazowieckiego Wójt
Gminy Policzna informuje, iż od dnia 15 marca 2021r. do odwołania – następuje
ograniczenie wykonywania zadań przez Urząd Gminy Policzna oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie poprzez wyłączenie bezpośredniej
obsługi interesantów – z zastrzeżeniem § 2.
§ 2
1. Ograniczenie, o którym mowa w § 1, nie dotyczy spraw:
1) sporządzenia aktu zgonu;
2) zgłoszenia urodzenia dziecka;
3) wydania dowodu osobistego;
§ 3
Wszystkie dokumenty, kierowane do Urzędu Gminy Policzna oraz Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie, należy składać:
1) w przypadku, gdy wymagany jest podpis:
a) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
(ePUAP), jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo
certyfikat kwalifikowany,
b) za pośrednictwem operatora pocztowego – jeśli osoba nie posiada konta na
platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;
2) w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis – za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sekretariat@policzna.ugm.pl, opspoliczna@wp.pl
3) do urny przed budynkiem Urzędu Gminy
§ 4
Obsługa informacyjna interesantów w zakresie spraw należących do właściwości
Urzędu Gminy Policzna będzie realizowana telefonicznie pod następującymi
numerami:
48 677 00 39 – SEKRETARIAT UG
48 677 00 42 – GOPS
48 677 00 51 – FAX
Albo za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sekretariat@policzna.ugm.pl
opspoliczna@wp.pl
§ 5
Dokonywanie płatności może być realizowane poprzez bankowość elektroniczną
lub placówkę bankową.

 

 

Tomasz Adamiec – Wójt Gminy

 

TELEFONY WEWNĘTRZNE
48 6770039 – URZĄD GMINY POLICZNA
31 – SEKRETARIAT – RENATA CZAPLARSKA
35 – KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA, PŁACE –
MAŁGORZATA SZAREK, PAWEŁ JAWORSKI
36 – INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, OPŁATY – WODA, ŚMIECI,
PIOTR TOMASZEWSKI, EWELINA MIZAK
37 – GRUNTY, ARCHIWUM, OCHRONA ŚRODOWISKA –
PAULINA WŁODARCZYK
42 – OŚWIATA – ANNA WÓJTOWICZ
43 – REALIZACJI RACHUNKÓW, RADA GMINY – MARZENA GWOZDOWSKA
46 – OBRONA CYW., STRAŻ POŻARNA, DROGI – ANDRZEJ WIECZOREK
47 – URZĄD STANU CYWILNEGO – MONIKA PAJĄK
48 – KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, WYMIAR PODATKÓW –
EWELINA GRADKA, ALEKSANDRA OTARKOWSKA
38 – SEKRETARZ GMINY – ROBERT STRZELECKI
486770051 FAX UG POLICZNA
48 6770048 ŚWIETLICA
48 6770042 GOPS POLICZNA