Wójt Gminy Policzna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny

Na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Chechły oraz Stanisławów

który odbędzie się 27 stycznia 2022r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka rolna i zadrzewiona o nr 243/5 w miejscowości Chechły o pow. 0,35 ha wpisana do KW Nr RA1Z/00039318/4. Położona w terenach mieszkaniowo-usługowych i zabudowy zagrodowej.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 49.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy zł)

Wadium – 4.900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset zł)

  1. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka leśna i zadrzewiona o nr 22/1 w miejscowości Stanisławów o pow. 0,63 ha wpisana do KW Nr RA1Z/00039319/1.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł)

Wadium – 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście zł)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w podanych wyżej wymienionych wysokościach na rachunek Urzędu Gminy Policzna w BS Zwoleń O/ Policzna Nr 40 91570002 0010 0100 0765 0005 najpóźniej do dnia 24 stycznia 2022r. decyduje data wpływu na konto a nie data dokonania przelewu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem prawnym  nieruchomości oraz regulaminem przetargu przed przestąpieniem do przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie internetowej  www.policzna.ugm.pl oraz w prasie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pok. nr 16 tel. 48 677-00-39 wew. 37.

 

        Wójt Gminy Policzna

/-/ mgr inż. Tomasz Adamiec