Wójt Gminy Policzna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny

Na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Policzna,

który odbędzie się 30 sierpnia o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 przy ul. B. Prusa 9 w Policznie o pow. 44,87m2 położony na nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr: 216/2 i 213/4 o łącznej powierzchni 0,3029ha, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w działce gruntu i częściach wspólnych budynku, dla którego Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00021010/6.

Lokal mieszkalny, położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Policznie. Składający się z pokoju dziennego, sypialni, kuchni, łazienki i korytarza.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 84.240,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści zł)

Wadium – 8.424,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w podanej wyżej wymienionej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Policzna w BS Zwoleń O/ Policzna Nr 40 91570002 0010 0100 0765 0005 najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2018r decyduje data wpływu na konto a nie data dokonania przelewu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem prawnym nieruchomości oraz regulaminem przetargu przed przestąpieniem do przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie internetowej www.policzna.ugm.pl oraz w prasie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pok. nr 16 tel. 48 677-00-39 wew. 37.

 

REGULAMIN PRZETARGU 

 

           /-/ mgr inż. Tomasz Adamiec

Wójt Gminy Policzna