Wójt Gminy Policzna ogłasza  trzeci nieograniczony przetarg ustny:

  1. Na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej w miejscowości Wilczowola, obręb Wilczowola (0022)

który odbędzie się 25 kwietnia 2024r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość leśna składająca się z działek o nr 374, 375 położona w miejscowości Wilczowola o pow. 0,69 ha dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Cena wywoławcza(brutto) do III przetargu wynosi – 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł)

Wadium – 1.800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

  1. Na sprzedaż nieruchomości rolno-leśnej położonej w miejscowości Wilczowola, obręb Wilczowola (0022)

który odbędzie się 25 kwietnia 2024r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Policzna,
ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość leśna składająca się z działek o nr ew. 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 położona w miejscowości Wilczowola o łącznej pow. 2,25 ha (w tym LsV – 1,47ha, LsIV 0,42ha, LzrRIVb – 0,22ha i RIVb – 0,14ha) dla której Sąd Rejonowy
w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Cena wywoławcza(brutto) do III przetargu wynosi – 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł)

Wadium – 6.900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

Warunkiem uczestnictwa w każdym z przetargów jest wpłata wadium w pieniądzu
w podanej wyżej wymienionej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Policzna w BS Zwoleń
O/ Policzna Nr 40 91570002 0010 0100 0765 0005 najpóźniej do dnia
22 kwietnia 2024r
.

Decyduje data wpływu na konto a nie data dokonania przelewu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem prawnym  nieruchomości oraz regulaminem przetargu przed przestąpieniem do przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie internetowej  www.policzna.ugm.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pok. nr 16 tel. 48 677-00-39 wew. 37.

 

 

/-/ mgr inż. Tomasz Adamiec

                                                                                                                                  Wójt Gminy Policzna

 

REGULAMIN PRZETARGU

Oświadczenie współmałżonka

Oświadczenie osoby przystępującej do przetargu