Wójt Gminy Policzna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny

Na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Siedlce który odbędzie się
9 listopada 2023r. o godz. 1000

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Nieruchomość gruntowa nieogrodzona i niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 32 w miejscowości Siedlce przy ul. Łukowskiej, obręb 0096 o pow. 0,4207 ha.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona na terenie 10MN(U) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Cena wywoławcza(brutto) do II przetargu wynosi – 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł)

Wadium – 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w podanych wyżej wymienionych wysokościach na rachunek Urzędu Gminy Policzna w BS Zwoleń O/ Policzna Nr 40 91570002 0010 0100 0765 0005 najpóźniej do dnia 6 listopada 2023r. decyduje data wpływu na konto a nie data dokonania przelewu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem prawnym  nieruchomości oraz regulaminem przetargu przed przestąpieniem do przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie internetowej www.policzna.ugm.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pok. nr 16 tel. 48 677-00-39 wew. 37.

                                                                                                                               /-/ mgr inż. Tomasz Adamiec

                                                                                                                                  Wójt Gminy Policzna

 

 

REGULAMIN PRZETARGU