Policzna, dn. 13.10.2021r.

 

 

OGŁOSZENIE KONSULATCJI

 

Projektu uchwały Rady Gminy Policzna w sprawie: Wieloletniego programu współpracy gminy Policzna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2022 – 2027”.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817  z późn. zm.) Wójt Gminy Policzna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność na terenie gminy Policzna, do konsultacji projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Policzna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w latach 2022 – 2027”.

 

Konsultacje będą trwały od 20 października do 03 listopada 2021 r.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać na piśmie do dnia 03 listopada 2021 r.

Formularz opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Policzna na stronie internetowej Urzędu Gminy Policzna i w siedzibie Urzędu Gminy Policzna.

Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

 

                                                                                                                       

   Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec