Zgodnie z art.  6. ust 1 ustawy o  utrzymaniu czystości  i  porządku  w gminach  z dnia 13 września 1996 r.( Dz.U.z 2022.poz 2519 t.j. ze zm.) , właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z  terenu  nieruchomości   nieczystości ciekłych,  zobowiązań są do udokumentowania w formie   umowy korzystania   z  usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  poprzez okazanie takich umów. W przypadku  posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków,  należy również pamiętać o obowiązku pozbywania  się osadów ściekowych, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów  uiszczania opłaty za w/w usługę. Mając  powyższe na uwadze  pracownicy Urzędu   Gminy w Policznie rozpoczną kontrolę umów oraz rachunków na wywóz  nieczystości , na podstawie   stosownego  upoważnienia . 

   Zgodnie z  art.10 ust.2 ustawy z dnia 13września 1996r. o utrzymaniu   czystości i porządku  w gminach (Dz.U.2022 r.poz.2519 t.j. ze zm.),  kto nie   wykonuje  obowiązków  wymienionych w art.5 ust.1 pkt 3b ustawy podlega karze grzywny. Obowiązkiem właścicieli  nieruchomości jest podpisanie   umów  z   przedsiębiorcami,  którzy posiadają zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych.   

              Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać przedsiębiorcy  posiadają  stosowne zezwolenie do wywozu  nieczystości ciekłych na teranie   gminy Policznie,   dane firm można znaleźć na stronie internetowej    www.policzna.ugm.pl  w zakładce  gospodarka komunalna – kanalizacja.                                                                         

 W przypadku nieruchomości podłączonych do  sieci kanalizacyjnej ogłoszenie nie obowiązuje.                      

                                                                                           Wójt Gminy Policzna

                                                                                      Tomasz Adamiec