Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Policzna pok. 9.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 528 zł/osobę w rodzinie miesięcznie.

Przyjmuje się, że dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 308 zł/ha przeliczeniowy.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego ( zmiana dochodu rodziny).

Dokumenty, jakie będą potrzebne do złożenia wniosku:
– zaświadczenie o dochodach za miesiąc (sierpień) z zakładu pracy (brutto, netto)
–  decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania w PUP

– decyzje z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie rolnicze (jeśli się jest rolnikiem)

– zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych GOPS (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki, itp.)

– oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym

– odcinek potwierdzający otrzymanie renty/emerytury (sierpień)

– odcinek potwierdzający otrzymanie alimentów (sierpień)

– zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki ( w przypadku dziecka powyżej 16 r. ż.)

– informacje o dochodzie uzyskanym z prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.