Od stycznia do kwietnia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Policznie lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany, jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. zostanie opublikowany w najbliższym czasie w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Prosimy o nie składanie wniosków o dodatek osłonowy na nieobowiązujących wzorach, gdyż będzie to skutkowało koniecznością ponownego złożenia wniosku na prawidłowym druku.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie 2022 rok

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane poniżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

– osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł.

– osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł. na osobę.

 

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił: 

228,80 zł. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,2 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,2 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,8 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Podwyższony dodatek osłonowy( dla domów opalanych węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

286 zł. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

429 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

607,75 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

822,25 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.