Wójt Tomasz Adamiec uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego – wójta – w zakresie działalności finansowej gminy.

Wójt Tomasz Adamiec przedstawił Radzie gminy sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2017r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i przedstawiła Radzie Gminy Policzna, wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Uchwałę radni przegłosowali jednogłośnie a wyrazem ich poparcia były gromkie brawa.