Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 933),
ogłasza
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY
W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNY ROLNIK, BEZPIECZNA WIEŚ”,
przebiegający pod patronatem medialnym TVP INFO.
REGULAMIN KONKURSU

§ 1
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

§ 2
Temat i cel
1. Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników Zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych,
a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.
2. Tematem Konkursu jest zakres merytoryczny projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna
Wieś”, w ramach którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi szereg
działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków podczas pracy w gospodarstwach rolnych
oraz chorób zawodowych rolników, jak również kampanie prewencyjne, m.in. „Rola rolnika,
by upadku unikał”, „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”, „Nie ryzykujesz, gdy
znasz i szanujesz”, „Rolniku, nie daj się kleszczom!”, „Kości i stawy też rolnika sprawy”,
„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

§ 3
Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania
testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
2. Udział w Konkursie wymaga:
2
1) zarejestrowania się na stronie bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnienia
formularza poprzez podanie następujących danych:
a) imienia i nazwiska;
b) numeru UNO (Unikalny Numer Osoby objętej ubezpieczeniem w KRUS
– znajduje się na korespondencji wysyłanej do ubezpieczonego);
c) adresu e-mail;
d) nazwy Użytkownika;
e) hasła do logowania.
Podanie powyższych danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
W przypadku podania nieprawidłowych danych, test rozwiązany przez Uczestnika nie
weźmie udziału w klasyfikacji.
2) zaakceptowania na stronie bezpieczenstwo.krus.gov.pl niniejszego Regulaminu oraz
„Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika
IV Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy
w Gospodarstwie Rolnym Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” – treść „Klauzuli (…)”
stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Po zarejestrowaniu Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany podczas rejestracji
wiadomość zawierającą link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.

§ 4
Zadanie konkursowe
1. Pytania z zakresu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym ustala Organizator
Konkursu.
2. Uczestnicy Konkursu rozwiązują test jednokrotnego wyboru, złożony z 25 pytań. Za każdą
odpowiedź można uzyskać 0 lub 1 punkt.
3. Brak odpowiedzi jest uznawany za odpowiedź nieprawidłową, za którą uzyskuje się
0 punktów.
4. Osoba zarejestrowana na stronie internetowej Konkursu może wypełnić test tylko jeden
raz.
5. Spośród Uczestników zostanie nagrodzonych 50 Laureatów, którzy zdobyli największą
ilość punktów w najkrótszym czasie.

§ 5
Komisja Konkursowa
1. Komisja Konkursowa powołana jest do nadzorowania przebiegu Konkursu i wyłonienia
Laureatów. Za organizację jej działalności odpowiada Przewodniczący Komisji
Konkursowej. Decyzje Komisji są ostateczne.
2. Komisja Konkursowa jest powoływana przez Dyrektora Biura Prewencji Centrali Kasy.
Składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz co najmniej 3 członków.
3. Komisja Konkursowa rozpoczyna działalność z dniem powołania, a rozwiązuje się z chwilą
zatwierdzenia i ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komisji zapewnia przejrzystość jej
działania, a także ogłasza wyniki Konkursu na stronie internetowej Kasy www.gov.pl/krus.
4. Protokół z końcowego posiedzenia sporządza Sekretarz Komisji, a zatwierdza Prezes
Kasy.
5. Biuro Prewencji Centrali Kasy odpowiada za obsługę prac Komisji Konkursowej.
3

§ 6
Nagrody
1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia 20 listopada 2023 r. do godziny 12:00.
2. Laureaci Konkursu, wyłonieni zgodnie z zapisami w § 4 ust. 5 Regulaminu, otrzymają
nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.
3. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
4. W przypadku, gdy wśród 50 laureatów, którzy zdobyli największą ilość punktów
w najkrótszym czasie, znajdzie się więcej niż jedna osoba ubezpieczona u tego samego
płatnika składek, nagroda trafi jedynie do osoby uplasowanej wyżej na liście nagrodzonych;
pozostałe osoby otrzymają zestaw upominków.
5. Na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail do dnia 6 grudnia 2023 r. każdego
z Laureatów Konkursu zostanie przesłana informacja o wygranej.
6. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres zamieszkania podany przez
Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
7. Przekazanie nagród nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, jednak nie później niż do dnia
31 grudnia 2023 r.
8. Nagrody przyznane Laureatom, zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz
z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 tj. z późn. zm.), są zwolnione z podatku dochodowego.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Przystąpienie do
Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zarówno postanowień Regulaminu, jak
i obowiązującego prawa, a także powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci
Internet.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym
czasie jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Konkursie określone w niniejszym
Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania Konkursu
i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu
w miejscach, w których uprzednio go opublikował.
5. W sprawach spornych i wątpliwych, a także nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie
ostateczne decyzje podejmuje Organizator.plakat konkurs testowy druk