WYKAZ

PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY POLICZNA

Lp.

Nazwa i adres

przedsiębiorcy

Telefon

NIP

Regon

1.

BAG” Usługi Komunalne Leszek Pawlonka Polesie 58A, 24-100 Puławy

(25) 682-67-82

812-100-34-96

670795153

2.

Tony, s Usługi Komunalne Wojciech Kowalczyk Polesie 17, 24-100 Puławy

716-100-01-50

430416006

3.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bogusza 19, 26-700 Zwoleń

(48) 676 22 12

811-16-30-777

672026737

4.

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

(32) 278 45 31

648-273-04-08

241628482

5.

USŁUGI ASENIZACYJNE Krzysztof Nakonecka Polesie 2a, 24-100 Puławy

506 901 937

716-105-73-80

384476386

6.

DANTRANS Daniel Ziemski

Boguszówka 5a/1, 26-920 Gniewoszów

734 148 106

8121820829

14321659

 

 

 


 


 

 


 

 


 


 


 


 


 


 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY POLICZNA W ROKU 2017.


 

 


 

 

 


 


 


 

Uchwała Rady Gminy Policzna zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej


 

Uchwała Rady Gminy Policzna zmieniająca uchwałę  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


 

UCHWAŁA NR XIII/94/2015 RADY GMINY POLICZNA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY POLICZNA W ROKU 2016.


[/box]

Uchwała Rady Gminy Policzna z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty


 

Uchwała Rady Gminy Policzna zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


 

Uchwała  Rady Gminy Policzna z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


 

Rejestr działalności regulowanej wypis nadzień 24.07.2015


 

Oczyszczalnie ścieków, Wodociągi


Na terenie gminy Policzna zlokalizowane są 2 oczyszczalnie ścieków w Policznie i Czarnolesie. Długość eksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 28,7 km. Konserwatorzy:

 • Oczyszczalnia Ścieków w Policznie tel. 48 6770436: Krzysztof Maślanek, Jan Siekierski
 • Oczyszczalnia Ścieków Czarnolas tel. : Emil Podsiadły

Zaopatrzenie w wodę całej gminy jest możliwe dzięki 2 Stacjom Uzdatniania Wody w Policznie i Czarnolesie. Długość sieci wodociągowej – 147,32 km.

 • SUW Policzna tel. 609 010 143: Paweł Rodakowski
 • SUW Czarnolas tel. 518 306 988: Kamil Maciejczyk

 

Poziomy odzysku odpadów oraz miejsce ich zagospodarowania


Informacja o uzyskanych przez Gminę Policzna w 2013 roku poziomach odzysku odpadów oraz miejscach zagospodarowania odpadów.

 1. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 21,13%

 2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16,14 %

 3. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%.

Od 1 lipca 2013 roku odbierane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez P. P. U. H. „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.


Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy

 

Informacja


Urząd Gminy Policzna informuje, iż od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od mieszkańców naszej gminy odbierała będzie firma RADKOM z Radomia.

Odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem ściśle według poniższych zasad:

 • Do plastikowego pojemnika – wrzucamy zmieszane odpady komunalne;
 • Do worka brązowego – wrzucamy odpady biodegradowalne;
 • Do worka białego – wrzucamy papier;
 • Do worka żółtego – wrzucamy tworzywa sztuczne i metal;
 • Do worka zielonego – wrzucamy szkło i opakowania szklane.

Worki do segregacji odpadów dostarcza bezpłatnie firma wywozowa. Właściciele nieruchomości winni sami wyposażyć się w pojemniki o pojemności proporcjonalnej do ilości produkowanych odpadów. Istnieje możliwość odkupienia pojemników od firmy RADKOM, koszt jednostkowy 100zł za pojemnik.

 

Przypominamy!!!:

Opłatę za odpady mieszkańcy będą wnosić bez wezwania, co dwa miesiące u sołtysów wsi, na konto bankowe gminy lub w kasie Urzędu Gminy. Nr konta bankowego na które można dokonać wpłaty:

61 9157 0002 0010 0100 0765 0306

.

W przypadku zadeklarowania segregacji odpadów – opłata miesięczna od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość będzie wynosiła 6zł, natomiast jeżeli zadeklarowano, że nie będzie się segregować odpadów – opłata miesięczna od 1 osoby wynosić będzie 11zł.

 

Informacja dla mieszkańców w sprawie odpadów komunalnych


Informacja dla mieszkańców w sprawie odpadów komunalnych

 1. Urząd Gminy Policzna przypomina o obowiązku składania korekty deklaracji w przypadku: narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej posesji, zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji lub z innych przyczyn mających wpływ na naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. Korektę deklaracji bądź nowe deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Policzna ul. B. Prusa 11, 26-720 Policzna (pokój nr 10). W deklaracji wpisać należy m.in. podstawowe dane osobowe, liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i wysokość opłaty

 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 4. Jeżeli właściciel gospodarstwa domowego zadeklaruje, że będzie segregował odpady -opłata miesięczna od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość będzie wynosiła 6zł, natomiast jeżeli oświadczy, że nie będzie segregował odpadów – opłata miesięczna od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będzie 11zł;

 5. Opłatę mieszkańcy będą wnosić bez wezwania, co trzy miesiące u sołtysów wsi, na konto bankowe gminy lub w kasie Urzędu Gminy.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Punkt zlokalizowany jest w Policznie przy ul. Przeździeckich 6 (przy oczyszczalni ścieków) i świadczy usługi we wtorki i czwartki w godz. 8.00-14.00.

Do takiego punktu każdy mieszkaniec może oddać następujące rodzaje odpadów:

 • odpady surowcowe w tym: papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe (zbierane w worek koloru białego);
 • opakowania z tworzyw sztucznych i metale (zbierane w worek koloru żółtego);
 • opakowania szklane (zbierane w worek koloru zielonego);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady zielone;
 • odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane leki, chemikalia, świetlówki , opakowania);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem iż, te odpady (z wyjątkiem papy pokryciowej i wyrobów zawierających azbest) – odebrane wyłącznie będą wtedy, kiedy powstaną w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji będą odbierane za dodatkową opłatą ustaloną w wyniku umowy z podmiotem uprawnionym.

 

Poziomy odzysku odpadów oraz miejsce ich zagospodarowania


Informacja o uzyskanych przez Gminę Policzna w 2012 roku poziomach odzysku odpadów oraz miejscach zagospodarowania odpadów.

 1. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 26,29%.
 2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 2,88 %.
 3. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%.

Od 1 lipca 2013 roku odbierane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez P. P. U. H. „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 19996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

 

Wykaz przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling, ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny możemy oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ul. Przeździeckich 6 26-720 Policzna.

 

Pobierz: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Pobierz: Harmonogram wywozu odpadów na 2015 rok


Pobierz: Wypis z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Pobierz: Wykaz przedsiębiorców którzy uzyskali zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych


Pobierz: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt


Pobierz: Wniosek o udzielenie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarnii zwłok zwierzęcych i ich części


Pobierz: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części


Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Pobierz: Uchwała w sprawie wymagań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych


Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Pobierz: Uchwała w sprawie wymagań w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami


Pobierz: Zasady segregacji odpadów komunalnych


Pobierz: REGULAMIN Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Policznie


UCHWAŁA Nr XXXVII/181/2013 RADY GMINY POLICZNA z dnia 2 grudnia 2013 r.w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz: Uchwała Nr XXXVII/181/2013 Rady Gminy Policzna


UCHWAŁA Nr XXXVII/182/2013 RADY GMINY POLICZNA z dnia 2 grudnia 2013 r.w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Pobierz: Uchwała Nr XXXVII/182/2013 Rady Gminy Policzna


UCHWAŁA Nr XXXVII/183/2013 RADY GMINY POLICZNA z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od- padami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pobierz: Uchwała Nr XXXVII/183/2013 Rady Gminy Policzna


Pobierz: Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty


Pobierz: Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Pobierz: Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz: Uchwała Nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Policzna


Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Policzna.

Pobierz: Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Policzna


Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Pobierz: Uchwała Nr XXIX/155/2013 Rady Gminy Policzna


Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Pobierz: Uchwała Nr XXX/165/2013 Rady Gminy Policzna


Pobierz: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi