Wykaz przedsiębiorców asenizacyjnych

 

Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Policzna

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia.
 2. Dokumenty załączone do wniosku:
 • dokument poświadczający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne lub dysponenta stacji zlewnych położonych w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, wykonującego obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne, tzn. z 3 ostatnich miesięcy),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie / zmianę zezwolenia,
 • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia itp.),
 • ważne badania techniczne pojazdów asenizacyjnych,
 • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania bazą,
 • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania miejscem mycia i dezynfekcji środków technicznych przewidzianych do realizacji usług,
 • dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów.

                    Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone przez upoważnione osoby za zgodność z oryginałem.
Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą.

UWAGA:

Podmioty, które posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Policzna w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  aby rozszerzyć zakres działalności o opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni zobligowani są do przedłożenia:

 1. potwierdzenia gotowości stacji zlewnej do odbioru nieczystości z osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni (np. promesa lub nowa umowa obejmująca zakres opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni)
 2. poinformowania organu o zamiarze prowadzenia z działalności w w/w zakresie

Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Policzna składa się w  Urzędzie Gminy  Policzna przy ul.  P. Prusa11, pokój nr 9.
Wydana decyzja zostanie przesłana za dowodem doręczenia. Odbiór osobisty decyzji (tylko przez osobę upoważnioną) możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.

Opłaty skarbowe wynoszą:

 1. 107,00 zł – za udzielenie zezwolenia,
 2. 53,50 zł – za kontynuację działalności lub rozszerzenie warunków udzielonego zezwolenia
 3. 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za złożenie pełnomocnictwa Obowiązuje zwolnienie z opłaty za złożenie pełnomocnictwa w przypadku, jeśli pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
 4. 10 zł inne zmiany

Opłaty można uiścić w kasach w Urzędzie Gminy Policzna lub przez bezpośrednią wpłatę na rachunek Urzędu Gminy Policzna 24 91570002 0010 0100 0765 0002, z dopiskiem: udzielenie/zmiana zezwolenia – odbiór nieczystości ciekłych.

Informacja dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych