ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Policzna działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) zawiadamia, że na podstawie uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 11772, uległy zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

             Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty (tj. 10 zł/osoba – odpady segregowane, 15 zł/osoba – odpady niesegregowane) i danych zawartych we wcześniej złożonej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższa zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

Terminy wnoszenia opłat:

I rata – do dnia15.03.2019r.

II rata –  do dnia 15.05.2019r.

III rata – do dnia 15.09.2019r.                      

IV rata – do dnia 15.11.2019r.

Jednocześnie informujemy, że nie są Państwo obowiązani do złożenia nowej deklaracji, chyba że w przyszłości nastąpi zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.