WÓJT GMINY

   POLICZNA                                                                                 Policzna, dn. 23.06.2021r.

GGA.6220.4.2021

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r.  poz. 735 ) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. UL. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa z dnia 1.06.2021r. (data wpływu do Urzędu Gminy 2.06.2021r) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 302/7, 302/8, 302/9  obręb ewidencyjny Policzna, gmina Policzna”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Policzna.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących  oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie; Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zwoleniu oraz z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią wniosku oraz jego załącznikami strony postępowania  mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Policzna ul. B. Prusa 11, 26-720 Policzna, od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku, lub pod numerem telefonu: 48 677 00 39 wew. 37.

 

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust.3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Policzna;
  • umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Policzna;
  • wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Policzna
  • wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Policka

Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Przyjmuje się dzień publicznego ogłoszenia obwieszczenia na 25.06.2021r.

 

 

 

  Wójt Gminy Policzna

/-/ Tomasz Adamiec