Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023r., poz.40 z późn.zm./ zwołuję sesję Rady Gminy Policzna na dzień 31 maja 2023r./środa/godz.9.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał.
4. Sprawy różne, informacje, komentarze.
5. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Paweł Jędra

 

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy dostępna będzie na stronie http://policzna.wideosesja.pl