Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2024r., poz.609 z późn.zm./ zwołuję sesję Rady Gminy Policzna na dzień 18 czerwca 2024r./wtorek/godz.13.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Raport o stanie gminy.
 4. Debata nad raportem o stanie gminy.
 5. Wotum zaufania.
 6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz sprawozdania jednostki organizacyjnej SP ZOZ.
 7. Udzielenie absolutorium dla Wójta.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policznie za 2023r.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Sprawy różne, informacje, komentarze.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

             Przewodniczący Rady Gminy

 /-/Paweł Jędra

 

 

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy dostępna będzie na stronie http://policzna.wideosesja.pl