Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm./ zwołuję sesję Rady Gminy Policzna na dzień 27 lipca 2022r./środa/godz.09:00 w Świetlicy Gminnej w Policznie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał.
  4. Sprawy różne, informacje, komentarze.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

             Przewodniczący Rady Gminy

 /-/Paweł Jędra